Je woont in het Brussels Gewest

Als inwoner van het Brussels Gewest:

 • kies je of je je al dan niet aansluit bij de Vlaamse sociale bescherming en de jaarlijkse zorgpremie van 54 euro of 27 euro betaalt
 • kan je aansluiten door je zorgpremie te betalen aan je zorgkas
 • kan je aansluiten zodra je ouder bent dan 25 of in Brussel komt wonen
 • kan je een zorgbudget krijgen van de Vlaamse sociale bescherming als je tijdig of al lang genoeg bent aangesloten
 • moet je een wachttijd doorlopen voor een zorgbudget als je niet tijdig of nog niet lang genoeg bent aangesloten

Kies voor solidariteit en betaal de zorgpremie

Woon je in Brussel, dan ben je niet verplicht om de jaarlijkse zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen.

Je kan ervoor kiezen om dat wel te doen. Zo maak ook jij deel uit van de solidariteit van de Vlaamse sociale bescherming. En zo kan ook jij een zorgbudget krijgen van de Vlaamse sociale bescherming op het moment dat je veel zorg nodig hebt. 

Je ervoor kiezen om je aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming als je:

 • ouder bent dan 25 jaar
 • woont of komt wonen in het Brussels Gewest. 

Je bent een inwoner van het Brussels Gewest als je daar ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Daarop zijn enkele uitzonderingen in het kader van de Europese regelgeving.


Aansluiten? Betaal je zorgpremie aan een zorgkas

Om je aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming, betaal je de zorgpremie aan 1 van de 6 zorgkassen.

De zorgkassen zijn organisaties die de Vlaamse sociale bescherming uitvoeren in opdracht van de Vlaamse overheid. De meeste mensen hebben hun zorgkas bij hun ziekenfonds. Er is ook een zorgkas van de Vlaamse overheid.

Vanaf het moment dat je je eerste zorgpremie betaalt, ben je aangesloten bij die zorgkas. Je maakt dan deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. Je kan dan een beroep doen op de voordelen en de solidariteit van die Vlaamse sociale bescherming. De aansluiting gebeurt op jaarbasis. De startdatum van je aansluiting is dus steeds 1 januari.


Meteen en tijdig aansluiten als je 26 wordt

Vanaf het jaar dat je 26 jaar wordt, kan je aansluiten.

 • Wil je meteen aansluiten, dan moet je de eerste en de tweede zorgpremie betalen aan de zorgkas voor 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin je 26 geworden bent.
 • Vanaf dan blijf je elk jaar de zorgpremie betalen om aangesloten te blijven. Je moet die vanaf dan elk jaar betalen voor 30 april. 

Meteen en tijdig aansluiten als je verhuist naar Brussel

Kom je vanuit het buitenland of Wallonië in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wonen? Dan kan je ook meteen aansluiten (als je ouder bent dan 25 jaar).

 • Ben je in de eerste jaarhelft in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad komen wonen?
  Wil je meteen aansluiten, dan moet je de eerste en de tweede zorgpremie betalen voor 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin je in Brussel bent komen wonen. Kom je bijvoorbeeld op 12 mei 2020 in Brussel wonen, dan kan je de zorgpremie voor 2020 en 2021 betalen bij je zorgkas tot en met 31 december 2021.
 • Ben je in de tweede jaarhelft in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad komen wonen?
  Wil je meteen aansluiten, dan kan je de eerste, de tweede en de derde premie betalen tot en met 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar waarin je in Brussel bent komen wonen. Verhuis je bijvoorbeeld op 15 september 2020 naar Brussel, dan kan je de premie voor 2020, 2021 en 2022 betalen bij je zorgkas tot en met 31 december 2022.
 • Vanaf dan blijf je elk jaar de zorgpremie betalen om aangesloten te blijven. Je moet die vanaf dan elk jaar betalen voor 30 april. 

Verhuis je van Vlaanderen naar Brussel? Dan was je al aangesloten, in Vlaanderen is dat immers verplicht. Je kan aangesloten blijven door elk jaar je zorgpremie te blijven betalen. 


Later aansluiten met een wachttijd

Ben je al ouder dan 26 of woon je al langer in Brussel? Dan kan je je nog altijd aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming. Je kan op elk moment beginnen met je zorgpremie te betalen aan een zorgkas. 

Maar je kan dan niet meteen een beroep doen op al de voordelen van de Vlaamse sociale bescherming. Je zal een wachttijd moeten doorlopen:

 • Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de zorgverzekering) kan je in dat geval pas krijgen nadat je 5 jaar ononderbroken aangesloten bent en je zorgpremies hebt betaald.
 • Het zorgbudget voor mensen met een handicap (het basisondersteuningsbudget): vanaf 2020 geldt ook voor dit zorgbudget een wachttijd van 5 jaar. Je zal dan dus 5 jaar ononderbroken aangesloten moeten zijn en je zorgpremies moeten hebben betaald, vooraleer je aanspraak kan maken op dit zorgbudget.
 • Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) kan je als inwoner van Brussel niet aanvragen in Vlaanderen. Neem contact op met de Directie-Generaal Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt momenteel nog steeds de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen: vanaf 2022 geldt ook voor mobiliteitshulpmiddelen de wachttijd van 5 jaar bij laattijdige aansluiting. 

Als je plots zwaar zorgbehoevend wordt, kan je dus niet meteen alle zorgbudgetten krijgen als je daarvoor nog niet aangesloten was bij de Vlaamse sociale bescherming. Tijdig aansluiten is dus belangrijk!


54 of 27 euro

De zorgpremie bedraagt momenteel 54 euro per jaar.

Je betaalt een verlaagde premie van 27 euro als je aan al deze voorwaarden voldoet:

 • Je hebt recht op een zogeheten “verhoogde terugbetaling in het kader van de ziekteverzekering” op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de zorgpremie. 
  Voor de zorgpremie van 2022, moet je een verhoogde tegemoetkoming hebben op 1 januari 2021. 
  Deze verhoogde tegemoetkoming geldt voor:

  • de WIGW’s (weduwen, wezen, invaliden en gepensioneerden van wie het inkomen een bepaalde inkomensgrens niet overschrijdt) en hun personen ten laste;
  • gerechtigden op een leefloon en hun personen ten laste;
  • gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen en hun personen ten laste;
  • mindervaliden met een tegemoetkoming voor personen met een handicap en hun personen ten laste;
  • gezinshoofden en alleenstaanden, ouder dan 50 jaar, meer dan 1 jaar werkloos met een werkloosheidsvergoeding, en van wie het inkomen een bepaalde inkomensgrens niet overschrijdt, en hun personen ten laste;
  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming op basis van een beperkt bruto belastbaar gezinsinkomen. 
 • Je moet gedurende minstens 5 opeenvolgende kalenderjaren voldoen aan een van deze voorwaarden:

  • minstens één dag van het jaar in Vlaanderen of Brussel wonen (onder wonen wordt verstaan ‘ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister');
  • op 1 januari van het jaar sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

Deze jaren moeten voorafgaan, maar niet onmiddellijk voorafgaan aan het jaar van de zorgpremie: heb je ooit een periode van 5 opeenvolgende jaren in Vlaanderen of Brussel gewoond, dan voldoe je aan de voorwaarde.
Deze nieuwe voorwaarde geldt vanaf de premie voor het jaar 2022.

Vanaf 2023 geldt naast deze voorwaarden nog een extra voorwaarde voor inburgeraars: ben je verplicht een inburgeringstraject te volgen, dan moet je voor de verlaagde premie beschikken over een attest van inburgering. Dit attest moet geldig zijn op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de zorgpremie. Voor de premie van 2023, moet je als verplichte inburgeraar voldoen aan de inburgeringsplicht op 1 januari 2022.

Meer info: De evolutie van de zorgpremie

Uitzondering: wie het voorwerp uitmaakt van een collectieve schuldenregeling of wie in staat van persoonlijk faillissement is verklaard, hoeft geen premie te betalen zolang die regeling loopt. Bezorg in dat geval wel een attest (kopie van het vonnis) aan de zorgkas. 


Je aansluiting stopzetten en de zorgpremie niet meer betalen

Je kan er op elk moment voor kiezen om je niet meer aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming en de zorgpremies niet meer te betalen. Laat dat gewoon weten aan je zorgkas

Als je de zorgpremie 2 keer niet (volledig) betaalt, wordt je aansluiting vanzelf stopgezet. Dat gebeurt op het einde van het laatste jaar waarvoor je de zorgpremie volledig betaald hebt.

Uitzonderlijke situaties

In een aantal uitzonderlijke situaties heb je vanaf 2019 de keuze om aan te sluiten (voordien konden deze personen niet aansluiten), en in andere gevallen kan je je niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming:

Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. Heb je vragen over je zorgpremie of zorgbudget? Daarmee kan je terecht bij je zorgkas.