Je gezondheidstoestand of je inkomen wijzigt

Hoeveel je zorgbudget voor ouderen met een zorgnood bedraagt, hangt af van hoeveel zorg je nodig heeft en je (gezins)inkomen. Als je een zorgbudget krijgt en je inkomen of gezondheidstoestand verandert, dan moet je dat meedelen of een herziening indienen van je dossier.


Je inkomen stijgt of daalt?

Je inkomen stijgt

Als je inkomen en/of dat van je partner met minstens 10% stijgt, dan ben je verplicht om dit mee te delen binnen de 3 maanden. Opgelet: dit betreft niet alleen een verhoging van je pensioen, arbeids- of vervangingsinkomen, maar ook een verkoop of schenking van eigendommen (onroerende goederen zoals een huis, bouwgrond, weiland,... of roerende goederen zoals aandelen, beleggingen, spaargelden,...).

  • Deze melding doe je aan je zorgkas via je online dossier.
  • Of je kan contact opnemen met de maatschappelijk werker van je ziekenfonds, stad of gemeente, of OCMW, om de wijziging van je inkomen te melden. Zo kunnen zij nagaan of de wijziging in je inkomen een invloed heeft op je zorgbudget.

Breng je je zorgkas niet op de hoogte, dan bestaat de kans dat deze je zorgbudget of een deel van je zorgbudget zal terugvorderen.

Je inkomen daalt

Als je inkomen en/of dat van je partner daalt, dan kan je een herziening vragen.

Neem contact op met de maatschappelijk werker van je ziekenfonds, stad of gemeente, of OCMW, om de wijziging van je inkomen te melden. Zo kunnen zij nagaan of de wijziging in je inkomen een invloed heeft op je zorgbudget.


Verkoop of schenking van een eigendom

Bij een verkoop of schenking van een eigendom (onroerende goederen zoals een huis, bouwgrond, weiland,... of roerende goederen zoals aandelen, beleggingen, spaargelden,...), herberekent de zorgkas je recht op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Een verkoop of schenking leidt meestal tot een vermindering of stopzetting van het zorgbudget.

Ben je van plan om een eigendom te verkopen of te schenken, neem dan vooraf contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, het OCMW of de maatschappelijk werker van je gemeente. De medewerker van deze dienst kan nagaan wat de gevolgen zijn van die verkoop of schenking voor jouw zorgbudget. 

Beslis je toch om je eigendom te verkopen of te schenken, dan moet je dat binnen de drie maanden volgend op de verkoop of schenking meedelen aan je zorgkas.

  • Deze melding doe je aan je zorgkas via je online dossier.
  • Of je kan contact opnemen met de maatschappelijk werker van je ziekenfonds, stad of gemeente, of OCMW, om de schenking of verkoop te melden.

Meld je dit niet binnen de drie maanden, en moet je zorgbudget verminderd of stopgezet worden, dan zal je zorgkas de ten onrechte uitbetaalde bedragen van je terugvorderen. 


Je gezondheidssituatie wijzigt

Heb je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (tegemoetkoming hulp aan bejaarden) aangevraagd, dan werd je handicap al geëvalueerd door de Directie-generaal Personen met een handicap. Als je gezondheidstoestand wijzigt, vraag dan een herziening van je dossier.

  • Dien een herziening in via je online dossier.
  • Of vraag aan de maatschappelijk werker van je ziekenfonds, stad of gemeente, of OCMW, om de herziening aan te vragen.