Je woont in Vlaanderen

De zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming:

 • bedraagt 54 euro of 27 euro
 • betaal je elk jaar zodra je ouder bent dan 25 
 • betaal je elk jaar voor 30 april aan een zorgkas
 • gebruiken we volledig om meer dan 300.000 mensen die veel zorg nodig hebben, te versterken met een maandelijks zorgbudget
 • geeft ook jou het recht op de voordelen en de solidariteit van de Vlaamse sociale bescherming op het moment dat je veel zorg nodig hebt. 

Elke inwoner van het Vlaams Gewest betaalt de zorgpremie

Je bent verplicht om elk jaar de zorgpremie te betalen voor de Vlaamse sociale bescherming als je:

 • ouder bent dan 25 jaar,
 • in het Vlaams Gewest woont of komt wonen.  

Je bent een inwoner van het Vlaams Gewest als je daar bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Er zijn enkele uitzonderingen:

 • wie het voorwerp uitmaakt van een collectieve schuldenregeling of wie in staat van persoonlijk faillissement is verklaard, hoeft geen zorgpremie te betalen zolang die regeling loopt. Bezorg in dat geval wel een attest (kopie van het vonnis) aan je zorgkas. 
 •  uitzonderingen in het kader van de Europese regelgeving.

54 of 27 euro

De zorgpremie bedraagt momenteel 54 euro per jaar.

Je betaalt een verlaagde premie van 27 euro als je aan al deze voorwaarden voldoet:

 • Je hebt recht op een zogeheten “verhoogde terugbetaling in het kader van de ziekteverzekering” op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de zorgpremie.
  Voor de zorgpremie van 2022, moet je een verhoogde tegemoetkoming hebben op 1 januari 2021. Deze verhoogde tegemoetkoming geldt voor:

  • de WIGW’s (weduwen, wezen, invaliden en gepensioneerden van wie het inkomen een bepaalde inkomensgrens niet overschrijdt) en hun personen ten laste;
  • gerechtigden op een leefloon en hun personen ten laste;
  • gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen en hun personen ten laste;
  • mindervaliden met een tegemoetkoming voor personen met een handicap en hun personen ten laste;
  • gezinshoofden en alleenstaanden, ouder dan 50 jaar, meer dan 1 jaar werkloos met een werkloosheidsvergoeding, en van wie het inkomen een bepaalde inkomensgrens niet overschrijdt, en hun personen ten laste;
  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming op basis van een beperkt bruto belastbaar gezinsinkomen.
 • Je moet gedurende minstens 5 opeenvolgende kalenderjaren voldoen aan een van deze voorwaarden:

  • minstens één dag van het jaar in Vlaanderen of Brussel wonen (onder wonen wordt verstaan ‘ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister');

  • op 1 januari van het jaar sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

Deze jaren moeten voorafgaan, maar niet onmiddellijk voorafgaan aan het jaar van de zorgpremie: heb je ooit een periode van 5 opeenvolgende jaren in Vlaanderen of Brussel gewoond, dan voldoe je aan de voorwaarde.
Deze nieuwe voorwaarde geldt vanaf de premie voor het jaar 2022.

Vanaf 2023 geldt naast deze voorwaarden nog een extra voorwaarde voor inburgeraars: ben je verplicht een inburgeringstraject te volgen, dan moet je voor de verlaagde premie beschikken over een attest van inburgering. Dit attest moet geldig zijn op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de zorgpremie. Voor de premie van 2023, moet je als verplichte inburgeraar voldoen aan de inburgeringsplicht op 1 januari 2022.

Meer info: De evolutie van de zorgpremie


Je betaalt aan een zorgkas 

Je betaalt je zorgpremie aan 1 van de 6 zorgkassen. De zorgkassen zijn organisaties die de Vlaamse sociale bescherming uitvoeren in opdracht van de Vlaamse overheid. De meeste mensen hebben hun zorgkas bij hun ziekenfonds. Er is ook een zorgkas van de Vlaamse overheid.

Normaal ontvang je elk voorjaar van de zorgkas van je ziekenfonds een overschrijvingsformulier om je zorgpremie te betalen. Dat krijg je de eerste keer in het jaar dat je 26 wordt of wanneer je in Vlaanderen komt wonen. 

Vanaf het moment dat je je eerste zorgpremie betaalt, ben je aangesloten bij die zorgkas. Je maakt dan deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. De aansluiting gebeurt op jaarbasis. De startdatum van je aansluiting is dus steeds 1 januari.

Je moet je zorgpremie uiterlijk op 30 april betaald hebben, behalve in de volgende gevallen:

 • Als je dit jaar 26 wordt, dan moet je je premie betalen vóór het einde van het jaar.
 • Als je pas in Vlaanderen komt wonen, dan moet je je premie betalen binnen de 6 maanden na je verhuis. 
 • Betaal je niet binnen deze termijnen, dan word je automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas van de Vlaamse overheid. De Vlaamse Zorgkas zal je dan een overschrijving sturen om je zorgpremie te betalen. 

Je riskeert een boete als je niet betaalt

Betaal je 2 keer je zorgpremie niet of niet volledig, dan loop je een boete op van 250 euro.

Wie op 1 januari van het jaar vóór de boete recht had op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van je ziekteverzekering, krijgt een boete van 100 euro.

>> Meer over de boete en beroep tegen de boete

 

 

 

Uitzonderlijke situaties

In een paar uitzonderlijke situaties moet iemand die woont in het Vlaams Gewest, toch de zorgpremie niet verplicht betalen. In enkele van deze situaties heb je de keuze om aan te sluiten (vanaf 2019) en in andere gevallen kan je je niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming:

 

 

De zorgkassen

Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. Heb je vragen over je zorgpremie of zorgbudget? Daarmee kan je terecht bij je zorgkas.

Boete en beroep tegen de boete

Wie in het Vlaams Gewest woont en ouder is dan 25, is verplicht om elk jaar de zorgpremie te betalen. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 250 euro.