Beroep indienen tegen de beslissing over je zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Ga je niet akkoord met een beslissing van de zorgkas over een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de vroegere zorgverzekering). Dan kan je een beroep indienen bij het Agentschap  Vlaamse Sociale Bescherming via het online formulier (je gegevens worden beveiligd doorgestuurd).

De Vlaamse regering gaf een tweede principiële goedkeuring over de invoering van een dossiertaks vanaf 1 juni 2021. Dit betekent dat je bij het indienen van een beroep vanaf 1 juni 2021 een dossiertaks van 75 euro moet betalen aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.
Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je een verminderde dossiertaks van 38 euro. Personen in een behartenswaardige situatie moeten deze dossiertaks niet betalen.
Wordt je beroep positief beslist, dan krijg je de dossiertaks teruggestort.

Waartegen kan je beroep indienen?

Je kan een beroep indienen tegen de volgende beslissingen van de zorgkas:

 • de beslissing over je aanvraag voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, waarbij de zorgkas heeft beslist dat de gebruiker niet voldoet aan de formele voorwaarden om voor een zorgbudget in aanmerking te komen (bv. een te lage score op de BEL-foto);
 • de beslissing over de herziening van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • de beslissing over de verlenging van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • de beslissing over de stopzetting van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • de beslissing ten gevolge van de controle van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • de beslissing tot schorsing van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, omdat de gebruiker of zijn vertegenwoordiger bewust informatie heeft achtergehouden of bewust onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Zie ook: beroep tegen de terugvordering van een zorgbudget


Ontvankelijkheidsvoorwaarden  

Digitale indiening, per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs

 1. Dien het beroep in via het online formulier. Je ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail als bewijs van de indiening.
   
 2. Alle briefwisseling ter attentie van de administratieve beroepscommissie stuur je aangetekend naar, of geef je tegen ontvangstbewijs af op volgend adres:
  Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
  Secretariaat administratieve beroepscommissie

  Koning Albert II-laan 35 bus 37
  1030 Brussel
   
 3. Stuur een e-mail naar het secretariaat van de administratieve beroepscommissie via het contactformulier.

Binnen 90 dagen na ontvangst van de beslissing van de zorgkas

De termijn van 90 kalenderdagen begint te lopen de dag nadat je de beslissing van je zorgkas hebt ontvangen. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming stelt als principe dat je de beslissing van de zorgkas uiterlijk 5 werkdagen na de datum ervan ontvangen hebt. Als dat in werkelijkheid later zou zijn, vraag dan aan je zorgkas een schriftelijke verklaring over de effectieve verzendingsdatum van de beslissing. Voeg die verklaring bij het beroepschrift.

Vergezeld van relevante stukken

Als je beroep indient tegen een beslissing over een zorgbudget dat je krijgt in een mantel- en thuiszorgsituatie, kan je de volgende documenten bij het formulier toevoegen:

 • medische verslagen;
 • verslagen van maatschappelijk werkers of andere zorgverleners. 

Met redenen omkleed

Het beroep kan aanvaard worden als je het met redenen omkleedt. Dat wil zeggen dat je kort uitlegt waarom je niet akkoord gaat met de beslissing van je zorgkas. Vind je bijvoorbeeld dat er verkeerd is gemeten hoe zorgbehoevend je bent (het aantal punten op de zogeheten BEL-foto of indicatiestelling)? Argumenteer dan in het beroepschrift waarom de toegekende punten te laag zijn.

De administratieve beroepscommissie oordeelt over hoe je zorgbehoefte was op het moment van de meting. Is je zorgbehoefte groter geworden na de datum van de betwiste meting of indicatiestelling, dan kan de administratieve beroepscommissie daar geen rekening mee houden. In dat geval dien je beter geen beroep in, maar doe je een nieuwe aanvraag voor een zorgbudget.

Voldoen aan de taalwetgeving

Conform de taalwetgeving moeten alle documenten gericht aan het Agentschap  Vlaamse Sociale Bescherming in het Nederlands worden opgesteld. Die voorwaarde geldt enkel voor personen die in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wonen.


De behandeling van je beroep

Als je beroepschrift ontvankelijk is, dan bezorgt het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming het aan de administratieve beroepscommissie. Die geeft binnen 3 maanden na ontvangst een gemotiveerd advies aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming neemt, binnen 1 maand na ontvangst van het advies, een gemotiveerde beslissing. Je ontvangt deze binnen de 8 dagen via een aangetekende brief.

Er is momenteel een achterstand bij het behandelen van de beroepen, als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor is het mogelijk dat we je beroep niet binnen deze termijnen kunnen behandelen.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming heeft extra maatregelen getroffen om deze achterstand zo snel mogelijk weg te werken.

Als je niet akkoord gaat met die beslissing, dan kan je binnen de 3 maanden na ontvangst van de beslissing een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.