De zorgbijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming in Vlaanderen

Verplicht in Vlaanderen vanaf 26 jaar

Iedereen die in het Vlaams gewest woont of komt wonen en ouder is dan 25 jaar, is verplicht elk jaar een zorgbijdrage te betalen voor de Vlaamse sociale bescherming.

Zo’n 350.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen krijgen dankzij die solidaire zorgbijdragebijdrages elke maand een budget tot 560 euro voor hun zorgnood.

Je bent een inwoner van het Vlaams gewest als je daar ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Daarop zijn enkele uitzonderingen in het kader van de Europese regelgeving.

Aansluiten bij een zorgkas 

Je zorgbijdrage betaal je aan 1 van de 6 zorgkassen. De zorgkassen zijn organisaties die de Vlaamse sociale bescherming uitvoeren in opdracht van de Vlaamse overheid. Ze helpen u met advies en met aanvragen. De meeste mensen hebben hun zorgkas bij hun ziekenfonds. Er is ook een zorgkas van de Vlaamse overheid.

Vanaf het moment dat je je eerste zorgbijdrage betaalt, ben je aangesloten bij die zorgkas en heb je recht op de tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming.

Al wie verplicht is aan te sluiten, maar dat niet vrijwillig doet, wordt automatisch aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

Wanneer sluit je je aan?

De aansluiting is verplicht vanaf het jaar waarin je 26 wordt. Voor dat jaar moet je de zorgbijdrage betalen bij een zorgkas naar keuze vóór het einde van het jaar. Doe je dat niet, dan word je automatisch aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

Ben je ouder dan 25 jaar en kom je vanuit het buitenland of Wallonië in Vlaanderen wonen, dan kan je bij een zorgkas aansluiten binnen 6 maanden nadat je in Vlaanderen bent komen wonen.
Ook wanneer je vanuit Brussel in Vlaanderen komt wonen en je in Brussel nog niet aangesloten was, kan je bij een zorgkas aansluiten binnen 6 maanden na je verhuis. Sluit je niet aan bij een zorgkas binnen deze termijn, dan zal de Vlaamse Zorgkas je automatisch aansluiten.

De aansluiting gebeurt op jaarbasis. De startdatum van je aansluiting is dus steeds 1 januari.
 

De zorgbijdrage 

Iedereen in Vlaanderen betaalt elk jaar aan zijn zorgkas een zorgbijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming. Dankzij die solidaire zorgbijdrages kan de Vlaamse sociale bescherming mensen die veel zorg nodig hebben, financieel versterken en de kwaliteit van hun leven verbeteren.

In ruil voor die zorgbijdrage kan je zelf ook in geval van zorgbehoevendheid een beroep doen op de tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming.

50 euro per jaar

Je betaalt een jaarlijkse bijdrage van 50 euro.

Als je recht hebt op de verhoogde terugbetaling in het kader van de ziekteverzekering, betaal je slechts 25 euro. Dat geldt voor:

  • de WIGW’s (weduwen, wezen, invaliden en gepensioneerden van wie het inkomen een bepaalde inkomensgrens niet overschrijdt) en hun personen ten laste;
  • gerechtigden op een leefloon en hun personen ten laste;
  • gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen en hun personen ten laste;
  • mindervaliden met een tegemoetkoming voor personen met een handicap en hun personen ten laste;
  • gezinshoofden en alleenstaanden, ouder dan 50 jaar, meer dan 1 jaar werkloos met een werkloosheidsvergoeding, en van wie het inkomen een bepaalde inkomensgrens niet overschrijdt, en hun personen ten laste;
  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming op basis van een beperkt bruto belastbaar gezinsinkomen. 

Let op: je moet recht hebben op de verhoogde terugbetaling op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de betaling van de zorgbijdrage (dus de personen die op 1 januari 2014 recht hadden op de verhoogde terugbetaling betalen 25 euro voor 2015).

Uitzondering: wie het voorwerp uitmaakt van een collectieve schuldenregeling of wie in staat van persoonlijk faillissement is verklaard, moet geen zorgbijdragen betalen zolang die regeling loopt. Bezorg in dat geval wel een attest (kopie van het vonnis) aan de zorgkas. Deze wordt immers niet automatisch op de hoogte gebracht van de collectieve schuldenregeling of het faillissement.

Betaling vóór 30 april

Je betaalt je zorgbijdrage aan je zorgkas. Normaal ontvang je daarvoor van de zorgkas van je ziekenfonds een uitnodiging tot het betalen van de bijdrage in het jaar dat je 26 wordt of wanneer je in Vlaanderen komt wonen. Voor de volgende jaren zal de zorgkas waarbij je je hebt aangesloten je uitnodigen om de verschuldigde zorgbijdrage te betalen.

Je zorgbijdrage moet uiterlijk op 30 april op de rekening van je zorgkas staan, behalve in de volgende gevallen:

  • Als je dit jaar 26 wordt, dan moet je je zorgbijdrage betalen vóór het einde van het jaar. Doe je dat niet, dan wordt je automatisch aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas;
  • Als je pas in Vlaanderen komt wonen, dan moet je betalen binnen de 6 maanden na je verhuis. Betaal je niet deze termijn, dan sluit de Vlaamse Zorgkas je automatisch aan.