De zorgbijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming in Brussel

Vrijwillige aansluiting in Brussel vanaf 26 jaar

Inwoners van het Brussels gewest die ouder zijn dan 25 jaar kunnen kiezen of ze solidair een zorgbijdrage betalen voor de Vlaamse sociale bescherming. Die zorgbijdrage betaal je aan een zorgkas. Zo ben je aangesloten bij die zorgkas en heb je recht op de tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming.

Je bent een inwoner van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad als je daar ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Daarop zijn enkele uitzonderingen in het kader van de Europese regelgeving.
 

Aansluiten bij een zorgkas 

Je zorgbijdrage betaal je aan 1 van de 6 zorgkassen. De zorgkassen zijn organisaties die de Vlaamse sociale bescherming uitvoeren in opdracht van de Vlaamse overheid. Ze helpen u met advies en met aanvragen. De meeste mensen hebben hun zorgkas bij hun ziekenfonds. Er is ook een zorgkas van de Vlaamse overheid.

Vanaf het moment dat je je eerste zorgbijdrage betaalt, ben je aangesloten bij die zorgkas en heb je recht op de tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming.

Wanneer sluit je je aan? 

Vanaf het jaar dat je 26 jaar wordt, kan je aansluiten bij een zorgkas. Je kan de eerste en de tweede zorgbijdrage betalen bij de zorgkas tot en met 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin je 26 geworden bent.

Ben je ouder dan 25 jaar en kom je vanuit het buitenland of Wallonië in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wonen, dan kan je ook bij een zorgkas aansluiten:

 • Ben je in de eerste jaarhelft in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad komen wonen?
  Dan kan je de eerste en de tweede zorgbijdrage betalen tot en met 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin je in Brussel bent komen wonen. Kom je bijvoorbeeld op 12 mei 2015 in Brussel wonen, dan kunt u de bijdrage voor 2015 en 2016 betalen bij uw zorgkas tot en met 31 december 2016.
 • Ben je in de tweede jaarhelft in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad komen wonen?
  Dan kan je de eerste, de tweede en de derde zorgbijdrage betalen tot en met 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar waarin je in Brussel bent komen wonen. Verhuis je bijvoorbeeld op 15 september 2015 naar Brussel, dan kunt u de bijdrage voor 2015, 2016 en 2017 betalen bij uw zorgkas tot en met 31 december 2017.

De aansluiting gebeurt op jaarbasis. De startdatum van je aansluiting is dus steeds 1 januari.

Aansluiting op een later moment 

Je bent niet aangesloten, maar je wordt plots zwaar zorgbehoevend en wilt toch gebruik maken van de tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming?

Op de zorgverzekeringstegemoetkoming kan je in dat geval pas aanspraak maken van zodra je 5 jaar ononderbroken aangesloten bent. Bovendien wordt je zorgverzekeringstegemoetkoming met 4 maanden opgeschort voor elk jaar dat je niet aangesloten was wanneer je dat wel had kunnen zijn. 

Op het basisondersteuningsbudget kan je tot 2020 onmiddellijk aanspraak maken, als je hiervoor in aanmerking komt. Vanaf 2020 geldt ook voor het basisondersteuningsbudget een wachttijd van 5 jaar: je zal dus 5 jaar ononderbroken aangesloten moeten zijn, vooraleer je aanspraak kan maken op het basisondersteuningsbudget.

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan je als inwoner van Brussel niet aanvragen in Vlaanderen. Neem contact op met de Directie-Generaal Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt ook na 1/1/2017 de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zorgbijdrage

Dankzij de solidaire zorgbijdrages van iedereen in Vlaanderen kan de Vlaamse sociale bescherming mensen die veel zorg nodig hebben, financieel versterken en de kwaliteit van hun leven verbeteren.

In ruil voor die zorgbijdrage kan je zelf ook in geval van zorgbehoevendheid een beroep doen op de tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming.

50 euro per jaar

Je betaalt een jaarlijkse zorgbijdrage van 50 euro.

Als je recht hebt op de verhoogde terugbetaling in het kader van de ziekteverzekering, betaal je slechts 25 euro. Dat geldt voor:

 • de WIGW’s (weduwen, wezen, invaliden en gepensioneerden van wie het inkomen een bepaalde inkomensgrens niet overschrijdt) en hun personen ten laste;
 • gerechtigden op een leefloon en hun personen ten laste;
 • gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen en hun personen ten laste;
 • mindervaliden met een tegemoetkoming voor personen met een handicap en hun personen ten laste;
 • gezinshoofden en alleenstaanden, ouder dan 50 jaar, meer dan 1 jaar werkloos met een werkloosheidsvergoeding, en van wie het inkomen een bepaalde inkomensgrens niet overschrijdt, en hun personen ten laste;
 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming op basis van een beperkt bruto belastbaar gezinsinkomen. 

Let op: je moet recht hebben op de verhoogde terugbetaling op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de betaling van de zorgbijdrage (dus de personen die op 1 januari 2014 recht hadden op de verhoogde terugbetaling betalen 25 euro voor 2015).

Uitzondering: wie het voorwerp uitmaakt van een collectieve schuldenregeling of wie in staat van persoonlijk faillissement is verklaard, moet geen zorgbijdragen betalen zolang die regeling loopt. Bezorg in dat geval wel een attest (kopie van het vonnis) aan de zorgkas. Deze wordt immers niet automatisch op de hoogte gebracht van de collectieve schuldenregeling of het faillissement.

Betaling vóór 30 april

Je zorgbijdrage moet uiterlijk op 30 april op de rekening van je zorgkas staan.

Let wel: bepaalde personen (bv. personen die 26 jaar worden of die pas in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zijn komen wonen) moeten op een ander tijdstip betalen. Meer informatie hierover vind je hierboven.

 

Stopzetting van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van inwoners van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die vrijwillig zijn aangesloten maar de zorgbijdrage 3 keer niet (volledig) betalen, wordt stopgezet. Dat gebeurt op het einde van het laatste jaar waarvoor ze de volledige zorgbijdrage betaalden.