Bezwaar aantekenen tegen de boete

Bezwaar indienen

Ga je niet akkoord met de boete, dan kan je een bezwaar indienen bij het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming via het bezwaarformulier tegen de administratieve geldboete (zie download).

De uiterste indieningsdatum van je bezwaar staat vermeld in de aangetekende brief die je de boete oplegt.

Zodra je het bezwaar hebt ingediend, vervalt de termijn voor de betaling van de boete.

Is je bezwaar ongegrond of onontvankelijk, dan moet je alsnog binnen de maand de opgelegde boete betalen.

Is je bezwaar gegrond, dan zal het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming:

  • de boeteteller aanpassen;
  • de eventueel verschuldigde bijdragen innen;
  • je zorgkas informeren.

Mogelijke bezwaarredenen

In sommige situaties wordt het niet of onvolledig betalen van de bijdragen niet beboet:

  1. Je bent niet verplicht een zorgbijdrage te betalen.
  2. Je hebt een geldige reden om je zorgbijdragen niet of niet volledig te betalen. Je vindt de mogelijke redenen in het bezwaarformulier tegen de administratieve geldboete (zie download).
  3. Je hebt geen aangetekende brief ontvangen van je zorgkas met het verzoek om je bijdragen te betalen.
  4. Je hebt je bijdragen toch tijdig betaald.
  5. Je bent niet akkoord met het bedrag omdat je op 1 januari van het voorgaande jaar recht had op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering.
Contact
Agentschap voor Vlaamse sociale bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België
02 553 46 54
02 553 46 59