Bezwaar tegen de beslissing over uw zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Ga je niet akkoord gaat met een beslissing van de zorgkas over een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de zorgverzekering). Dan kan je een bezwaar indienen bij het Agentschap  Vlaamse Sociale Bescherming via het online bezwaarformulier (je gegevens worden beveiligd doorgestuurd).


Waartegen kan je bezwaar indienen?

Je kan een bezwaar indienen tegen de volgende beslissingen van de zorgkas:

 • de beslissing over je aanvraag voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, waarbij de zorgkas heeft beslist dat de gebruiker niet voldoet aan de formele voorwaarden om voor een zorgbudget in aanmerking te komen (bv. een te lage score op de BEL-foto);
 • de beslissing over de herziening van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • de beslissing over de verlenging van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • de beslissing over de stopzetting van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • de beslissing ten gevolge van de controle van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • de beslissing tot schorsing van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, omdat de gebruiker of zijn vertegenwoordiger bewust informatie heeft achtergehouden of bewust onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

> Zie ook: bezwaar tegen de terugvordering van een zorgbudget


Ontvankelijkheidsvoorwaarden  

Digitale indiening, per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs

 1. Dien het bezwaar in via het online bezwaarformulier. Je ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail als bewijs van de indiening.
   
 2. Alle briefwisseling ter attentie van de Bezwaarcommissie stuur je aangetekend naar, of geef je tegen ontvangstbewijs af op volgend adres:
  Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
  Secretariaat Bezwaarcommissie

  Koning Albert II-laan 35 bus 37
  1030 Brussel
   
 3. Stuur een e-mail naar het secretariaat van de bezwaarcommissie via het contactformulier.

Binnen 90 dagen na ontvangst van de beslissing van de zorgkas

De termijn van 90 kalenderdagen begint te lopen de dag nadat je de beslissing van je zorgkas hebt ontvangen. Het Agentschap  Vlaamse Sociale Bescherming stelt als principe dat je de beslissing van de zorgkas uiterlijk 5 werkdagen na de datum ervan ontvangen hebt. Als dat in werkelijkheid later zou zijn, vraag dan aan je zorgkas een schriftelijke verklaring over de effectieve verzendingsdatum van de beslissing. Voeg die verklaring bij het bezwaarschrift.

Vergezeld van relevante stukken

Als je bezwaar indient tegen een beslissing over een zorgbudget dat je krijgt in een mantel- en thuiszorgsituatie, kan je de volgende documenten bij het bezwaarformulier toevoegen:

 • medische verslagen;
 • verslagen van maatschappelijk werkers of andere zorgverleners. 

Met redenen omkleed

Het bezwaar kan aanvaard worden als je het met redenen omkleedt. Dat wil zeggen dat je kort uitlegt waarom je niet akkoord gaat met de beslissing van je zorgkas. Vind je bijvoorbeeld dat er verkeerd is gemeten hoe zorgbehoevende je bent (het aantal punten op de zogeheten BEL-foto of indicatiestelling)? Argumenteer dan in het bezwaar waarom de toegekende punten te laag zijn.

De bezwaarcommissie oordeelt over hoe uw zorgbehoefte was op het moment van de meting. Is uw zorgbehoefte groter geworden na de datum van de betwiste meting of indicatiestelling, dan kan de bezwaarcommissie daar geen rekening mee houden. In dat geval dient u beter geen bezwaar in, maar doet u een nieuwe aanvraag voor een zorgbudget.

Voldoen aan de taalwetgeving

Conform de taalwetgeving moeten alle documenten gericht aan het Agentschap  Vlaamse Sociale Bescherming in het Nederlands worden opgesteld. Die voorwaarde geldt enkel voor personen die in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wonen.


De behandeling van je bewaar

Als je bezwaarschrift ontvankelijk is, dan bezorgt het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming het aan de Bezwaarcommissie. Die geeft binnen 3 maanden na ontvangst een gemotiveerd advies aan het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming .

Het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming neemt, binnen 1 maand na ontvangst van het advies, een gemotiveerde beslissing. Je ontvangt deze binnen de 8 dagen via een aangetekende brief.

Als je niet akkoord gaat met die beslissing, dan kan je binnen de 3 maanden na ontvangst van de beslissing een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.